Broşür 0.532.668.77.32 info@ispardem.com Konumumuz

 

 

 


ARABULUCULUK
Menfaati ihlal edilen tarafın, hak arama özgürlüğü; yasalar çerçevesinde mümkün olmakla birlikte, tarafların uyuşmazlığı çeşitli yöntemlerle de çözme şansları mevcuttur. Bu yöntemler, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri (AUÇ) olarak isimlendirilir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle uyuşmazlıkların çözümü son yıllarda pek çok ülkenin kanun koyucularını meşgul etmektedir. Uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümü yerine tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa son vermeleri, toplumsal barışın korunması açısından tercih sebebi sayılmaktadır. Bu yolların geniş kapsamlı ve etkin bir biçimde işlerlik kazanması mahkemelerin iş yükünün azalmasına katkı sağlayacaktır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, aslında yargı sistemi ile rekabet içinde olmadığı gibi amaç yargısal yollara başvuru imkânını ortadan kaldırmak da değildir. Tam tersine uyuşmazlıkların çözümü için öngörülen yöntemlere ilave edilmiş tamamlayıcı yöntemler topluluğudur ve Devlete ait olan yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermeden uyuşmazlıkların daha basit ve kolay çözümü amaçlanmaktadır.  

ARABULUCU:
6325 sayılı HUAK arabulucuyu;
 Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişi olarak tanımlar. Kanunda yer alan arabuluculuk tanımı içerisinde de, aslında arabulucunun farklı bir tanımı yapılmış olup, burada ise arabulucu;
Sistematik teknikler uygulayan,

Görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren,
Onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren,
Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen,
   Uzmanlık eğitimi almış olan
Tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi şeklinde nitelenmiştir.

Arabulucu taraflarca seçilmiş olsun veya olmasın; tarafsız ve taraflara eşit uzaklıkta olmalıdır.Arabulucu, tarafların üzerinde anlaşabilecekleri noktaları, ortak paydaları tespit eder ve bu zemin üzerinde mutabakata varmalarına yönelik olarak faaliyet gösterir. Arabulucu, uyuşmazlığı bir karar vermek suretiyle çözmeyi değil; ikna ve telkin ile tarafların yeniden müzakerelere girişmelerine ve bir anlaşma sağlamalarına imkân veren bir ortamı oluşturmayı hedefler; haklıyı veya haksızı bulmaya yahut belirlemeye yönelik olarak değil, tarafların her ikisinin de menfaatlerinin en uygun bir şekilde dengelenmesini öngören bir anlaşma zeminin bulunmasına çaba sarf ederek uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını gerçekleştirmeye çalışır.

ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİ KONULAR:
6325 sayılı HUAK;
yabancılık unsuru taşıyanlar dâhil, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuğun uygulanabileceğini hüküm altına almıştır. Formüle etmek gerekir ise tarafların yargı yoluna gitmeden veya gittiklerinde sulh olabilecekleri uyuşmazlıklar genel anlamda arabuluculuğa elverişlidir denilebilecektir.

ARABULUCULUĞUN AVANTAJLARIArabuluculukta ki başarı oranının yüksekliğinin sırrı ise avantajlarından kaynaklanmakta ve yargı yolunu, akla gelecek en son çözüm yöntemi olmaya zorlamaktadır.
Zira; Yargı yolunda;
Uyuşmazlık aleniyet kazanmakta,
Katı kurallarla süreç ilerlemekte,
Usul çerçevesinde yaratıcı çözümler üretilememekte,
Süreci taraflar kontrol edememekte,
Taraflar değil hâkim karar vermekte,
Kararın neticesinde taraflardan biri veya tamamı sonuçtan memnun olmamakta,
İlişkilerin zedelenme ihtimalini barındırmaktadır.

Benzer sakıncalar tahkim içinde söylenebilecektir.

Buna karşın arabuluculuğun;
Tarafların uyuşmazlık çözüm sürecine doğrudan doğruya katılmaları ve sonucun elde edilmesine egemen olmaları,
Taraflara, geçmişteki sorunlardan sıyrılarak geleceği, bir daha aynı sorunların yaşanmasını önleyecek şekilde planlama imkânı vermesi,
Pozisyon (haktan) ziyade menfaatleri ve ihtiyaçları esas alması nedeniyle gerçek sorunları ortaya çıkarabilmesi, karşılıklı menfaatlerin gözetilmesi,
Korunmaya değer devamı istenilen bir ilişkin varlığını zedelemeden çözüme gidebilmesi, Yargı yoluna gidilmesi halinde karmaşık dava silsilelerini içinde barındırmaması,
-        Dostane çözüm odaklı olması ve sosyal barışa katkı sağlaması,
Kazan – kazan prensibine hizmet etmesi,
Tarafların serbestliği, eşitliği ve sürecin iradi olması,
Zaman tasarrufu sağlaması ve hızlı çözüm üretmesi,
Daha az masraflı olması,
Sırların gizlilik ilkesi ile bağlantılı olarak alenileşmemesi,
Esnek ve ılımlı bir süreç olması,
Uyuşmazlığın uzman kişilerce incelenmesine imkân tanıması,
Dava yükünü azaltması başlıca tercih nedenleridir.
Süreç sonunda anlaşma halinde, anlaşma belgesi ilam hükmündedir ve anlaşılan konularda dava açılamaz.

ARABULUCULUĞUN AŞAMALARI:
Arabuluculuk faaliyetinin
Hazırlık aşaması: (Çağrı ve ön görüşme gibi arabuluculuğun fiilen başladığı aşama öncesi işlemler )
Başlangıç aşaması: (Açılış konuşması ve görüşmelerin fiilen başlaması)

İnceleme ve araştırma aşaması: (Uyuşmazlığın altında yatan sebep ve menfaatleri tespit)Müzakere aşaması: (Uyuşmazlığın müzakeresi)
Sonuç aşaması: (Sonuçlandırma) olarak beş aşamada gerçekleştirilmesi tavsiye olunmaktadır.

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK:

İşçi ve işveren alacakları, işe iade davaları, alacaktan kaynaklı ticari davalar ve tüketici davalarında,   kural olarak arabuluculuk dava şartıdır. Buna karşın arabuluculuğa elverişli konular olmak şartıyla ihtiyari arabuluculuk her ihtilafta gidilebilecek bir yoldur.

  

 

 

Sitemizin tüm hakları ISPARTA ARABULUCULUK MERKEZİNE AİTTİR. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.